אתר זה הינו אתר המספק יעוץ ראשוני לגולשי האתר שיוכלו לקבל השראה לרעיונות ולטיפים שיוכלו לסייע להם בלבד.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.
אין לראות את ההמלצות באתר והמידע בו כתחליף ליעוץ מעמיק ויישום ההמלצות הינו באחריות המשתמש בלבד ואין החברה אחראית כלל לנעשה בשימוש במידע באתר ולהשלכותיו.
משתמש האתר מבין כי השימוש באתר הינו ציבורי ואין שמירה על סודיות במסגרת השימוש באתר וכי פרסום שאלה וקבלת תשובה יעודכנו באופן פומבי באתר. המשתמש מבין כי הוא לוקח על עצמו את האחריות לפרסום המידע בציבור ומוכן לקבל את המידע בצורה פומבית באתר, וכי לא תהיה לו כל טענה או בקשה לגבי פרסום התוכן בפומבי בכל אמצעי שהחברה תבחר לרבות: פרסום באתר, בוידאו, ברשתות חברתיות ועוד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל תוכן של כול החומרים המפורסמים על ידי המשתמשים במערכת ונגישים לצפייה פומבית ובמידת הצורך על פי ראות עיניה ללא הודעה והסבר לסיבות להסירם או להעבירם. החברה לא מקבלת על עצמה אחריות לכול ההשלכות של הפעולות שבוצעו במסגרת של הליך ניהול התוכן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר או לסיים ללא כול הודעה מוקדמת את השירות ואין לה כל התחייבות לספק מענה לכל פניה שנשאלת באתר.

בהתאם לאופי החומרים או הספציפיוּת של אחדים משירותי האתר רשאית החברה להכניס תנאים מיוחדים להרשמה ולגישה לחומרים ושירותים.

על ידי הרשמתו במערכת המשתמש מאשר את הסכמתו הבלתי-מסויגת לכל הוראות ההסכם והן עמידתו בכול התנאים המוצגים בטופס ההרשמה הנדרשים להצלחת ההרשמה.

בעת ההרשמה המשתמש מקבל מידע לצורך גישה לאתר ומקבל על עצמו את מלוא האחריות לשלמותו לרבות שמירה על כול אמצעי האבטחה של גישתו והן לכול הפעולות המבוצעות תוך שימוש אתר.

המשתמש מקבל את חובתו ליידע מיד את החברה על כול הפרת ביטחון הקשורה בגישה לאתר. החברה לא מקבלת על עצמה כול אחריות לכול תוצאה של שימוש באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל שימוש באתר אלה והן להפסיק זמנית או במלואם את פעילותם. החברה אינה נושאת באחריות לאובדן המידע שמשמש לצורך גישה לאתר שקרה באשמת המשתמש והן לכול השלכות שעלולות להופיע כתוצאה מכך.

המשתמש מקבל את זכותה של החברה לא לענות לכל שאלה שנשאלת ולחסום גישה למערכת למשתמשים.

המשתמש מקבל את זכותה של החברה להגביל או להפסיק את הגישה של המשתמש ללא כול הודעה או התראה ולפי ראות עיניה של החברה מסיבה כלשהי לרבות הפרת תנאי ההסכם על ידי המשתמש. עם זאת החברה לא מקבלת על עצמה אחריות להשלכות של הגבלות כאלה ולשלמות פרטיו האישיים של המשתמש לשימושו במידע באתר.

בירור כול המחלוקות בין ההנהלה והמשתמשים יהיה לרבות על לפי הסכם זה. מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת"א-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

 

Corona Friendly Business